Bishkek

1. Bishkek, Manas av., 40
2. Bishkek, Akhunbayev str., 109, 2nd floor
3. Bishkek, Kievskiy str., 199, 1st floor
1. +996 555 781556 , +996 770 781556
2. +996 550 781504
3. +996 555 781529

Chui region

Kant, Lenin st., 70 +996 555 781552
Sokuluk, Frunze str., 123, 14 +996 555 781557
Kara-Balta, Kozhomberdieva str., 123 +996 555 781511
Tokmok, Ibraimov str., 206А +996 555 781588
Belovodskoe, Frunze str., 165 +996 555 781517 , 03131 58439

Issyk-Kul region

Bokonbaevo, Atakan str., 65/11 +996 555 781567
Kyzyl-Suu, Manas str., 214 +996 555 781566 , 03922 50791
Karakol, Torgoev str., 43-1 +996 555781520 , +996 770 781534 , 03922 50791
Tyup, Elebaev str., 75 +996 550 781506

Osh region

1. Osh, Masaliev str., 44
2. Osh, Navoi str., 25А
1. +996 550 781509
2. +996 550 781513
Kara-Suu, Lenin str., n/a +996 550 781502
Uzgen, Manas str., n/a +996 550 781526
Nookat, Lenin str., 4 +996 550 781512
Gulcho, Narmatova str., 174 +996 550 781536

Dzalal-Abad region

Dzhalal-Abad, Chehov str., 9/123 +996 550 781510, +996 701 777513
Bazar-Korgon, Tekebaev str., 74 +996 550 781523

Naryn region

Naryn, Shuller str., 24 a +996 550 781538, +996 701 777524
Kochkor, Omurov str., 30 +996 550 781524

Batken region

Kyzyl-Kiya,Asanaliev str., n/a +996 550 781534